Polityka Prywatności i Regulamin Sklepu

I           Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego jest::
  BiURO eM Marzena Kasprowicz- Konieczka ul. Chocimska 15 , 85-078 Bydgoszcz
  NIP PL: 9670102322 dalej nazywana BiURO eM 

Numer rachunku bankowego:BANK SPÓŁDZIELCZY w Bydgoszczy 97 8142 0007 0037 8226 2000 0001

 • działalność prowadzona na podst. wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonanej pod nr 66711 w dniu 25.11.1998 przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z późniejszymi zmianami.
 • Korzystanie z serwisu/sklepu biuroem.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. 

II.         Informacja dotycząca Ochrony danych Osobowych ( RODO )

Administratorem Państwa danych jest BiURO eM z siedzibą przy ul. Chocimskiej 15, 85-078 Bydgoszcz; tel. +4852 345 5347/48; mail: biuro@biuroem.pl. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod w/wym adresem i telefonem.

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna-sprzedaży, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO         – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez BiURO eM jedynie na podstawie posiadanych zgód)               
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

 • Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Dokumenty związane z rękojmią – dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu  – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z BiURO eM. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

III.        Zasady zamawiania

 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie biuroem.pl wyrażone są w złotych polskich.
 • Firma BiURO eM wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.
 • Zamówienia można składać:
  – poprzez formularz zamówienia internetowego
  – e-mailem na adres: biuro@biuroem.pl
  – faksem pod nr (52) 345 5348
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 • Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • BiURO eM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Jeśli w trakcie składania zamówienia Klient wyrazi życzenie otrzymywania e-mailem informacji o aktualnych promocjach i nowościach, może takie informacje otrzymywać. Ich wysyłka może być w każdej chwili, na życzenie zainteresowanego, przerwana – wystarczy krótki list.
 • W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, BiURO eM niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • BiURO eM zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.  
 1. Wysyłka i zapłata
 • Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, UPS, lub w wyjątkowych przypadkach Poczty Polskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Przesyłki są monitorowane i ubezpieczone.
 • Termin dostawy.  Przy złożeniu i potwierdzeniu zamówienia do godz. 13.00 w większości towar wysyłamy tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach realizacja dostawy trwa do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy BiURO eM a Kupującym.
 • Koszt dostarczenia zamówionego towaru pokrywa sprzedawca, jeżeli realizowane zamówienie przekracza wartość 2000,00 PLN netto/ 2460,00 PLN brutto ( nie dotyczy materiałów intro i poligraficznych takich jak: spirale na szpuli, listwy do kalendarzy, okienka ).
 • Koszt dostarczenia zamówionego towaru pokrywa zamawiający, jeżeli realizowane zamówienie nie przekracza kwoty 2000,00 PLN netto/ 2460.00 PLN brutto Koszt transportu jest doliczany do f-ry. Kurier z tego tytułu nie pobiera dodatkowych opłat. Przykładowe koszty dostawy;

  24,60 PLN brutto – firma kurierska UPS lub GLS ( przesyłki do 30 kg ) – przy przedpłacie przelewem na konto
  30,75 PLN brutto – firma kurierska UPS lub GLS ( przesyłki do 30 kg ) – przy pobraniu gotówki przez kuriera

Uwaga ! Domyślnie zamówienia są wysyłane za pobraniem, chyba, że telefoniczne ustalenia będą stanowiły inaczej

 • Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 • W tytule zapłaty proszę podać nr zamówienia lub nr f-ry proforma w przypadku jej otrzymania.
 • W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.  
 1. Reklamacje i zwroty
 • W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem sprzedawcy. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu.

  a) osobiście do siedziby sprzedawcy (od poniedziałku do piątku w godz 8-16) wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną. 

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy BiURO eM. nie są przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 • Właściciel sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przyjmie w swojej siedzibie do utylizacji tzw. złom elektroniczny w zamian za zakupiony towar w sklepie internetowym BiURO eM. Warunkiem przyjęcia jest okazanie dowodu zakupu.  
 • Firma funkcjonuje tylko w obrocie między podmiotami gospodarczymi, nie przyjmujemy zwrotu towarów. 
 1. Postanowienia końcowe
 • Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania.
 • BiURO eM nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Życzymy udanych zakupów
Obsługa sklepu